• Stugföreningen

S.Lökaröds Stugägares ek.för

Pumphuset, "hjärtat" i vattenleveransen

Stugföreningen, som vi säger i dagligt tal, ansvarar för leverans av hushållsvatten, året runt.

Från två borror, nästan 100 m ned i det skånska berget, pumpas vattnet upp till en pumphusbyggnad. Där syresätts vattnet och rinner genom två filter. Filtrens uppgift är i huvudsak att ge vattnet rätt pH-värde för att unvika skador på fastigheternas rörsystem. Vattnet pumpas sedan till en reservoar, till stor del förlagd under mark, på 60 000 liter. Pumpar och hydroforer ser till att vattnet får rätt tryck när det leds ut i vattenledningssystemet.

För att säkerställa en säker leverans av vatten finns en vattengrupp, bestående av 5 av våra medlemmar. Dessa har jour i alternering under hela året och genom sms-larm kan de rycka ut och åtgärda ev problem som uppstått i pumphus eller ledningssystem.

Vattenkvalitén kontrolleras två gånger per år, apr-maj samt sept-okt. Vid alla kontroller hittills har vi haft "tjänligt" vatten, d v s alla värden har legat under fastställda gränsvärde.

Vattentillgången bedöms som god, men räcker ej för bevattning av tomter/rabatter med spridare eller slang. Därför råder ett generellt förbud mot detta enl stadgarna. Påfyllning av pooler får endast ske efter tillstånd av styrelsen.

Varje medlem är enl stadgarna skyldig att ha en egen avstängningsventil inne på tomten. Denna skall vara avstängd under vinterhalvåret om fastigheten står tom. Under de senaste vintrarna har styrelsen och vattengruppen vid flera tillfällen fått lägga ner mycket arbete för att lokalisera och åtgärda vattenläckor vid fastigheter där ledningar fruset sönder och där vattnet inte varit avstängt.

Årsmötet 2022 beslöt därför att fortsättningsvis kommer en avgift om 3000kr tas ut vid vattenläckor hos medlemmar som inte har en egen avstängningsbrunn inne på tomten eller inte stängt av vattnet där då fastigheten står tom.


Andelar per medlem är detsamma som för Samfälligheten:

- obebyggd tomt  1 andel

- fritidsboende  3 andelar  

- åretruntboende  4 andelar


MEDLEMMAR I VATTENGRUPPEN

Som nämnts ovan består vattengruppen av 5 av våra medlemmar.
Dessa väljs på våra årsmöten och de som ingår där nu är:


- Bertil Rosvall (sammankallande)

- Els-Mari Sjöström

- Peter Johansson

- Ingemar Gustavsson
- Mats Sjöström


Dessa gör ett mycket förtjänstfullt och uppskattat arbete genom att se till att vi alltid har fungerande vatten-försörjning till våra stugor.