• Historik

Tidigare nyheter som sparats som lite historik i området.

Sand från vår ena borra
Vi fick våren 2022 problem med att vår ena borra började dra upp sand. Pumpen i den borran stoppades och borran undersöktes. Pumpen visade sig vara förstörd och fick sprängas på plats då den inte gick att dra upp. Tills det att problemet med borran blev löst fick alla fastigheter anslutna till vårt vattensystem begränsa sin användning.
Ny pump kom på plats och båda borrorna fungerar nu åter!

Inlagt 220508
 

Kärrvägen den 22 april 2020
Nedgrävning av elkabel är i full gång. Grävmaskinen har jobbat hårt för att ta upp all sten som finns i marken i fritidsområdet. Stenarna kommer att forslas bort och ny jord och sand fylls på. På ett par ställen stötte man på berg som fick hamras bort.
Stolparna kommer att stå kvar tillsvidare men tas bort med tiden. I de fall fastighetens elskåp är placerad på en befintlig stolpe flyttas det till en ny mindre stolpe. Ett arbete som pågår på mittbilden.

Inlagd 200422

Nymålad tillbygnad!
Pumphusets nya tillbyggnad är målad i rött med vita knutar.
Els Marie och Göran Sjöström har hållt i penslarna och resultatet är helt fantastiskt, en prydnad för Södra Lökaröds stugägares vattenförening. Färgen har föreningen stått för men arbetet bjuder Els Marie och Göran på.

Vi bugar djupt och tackar på alla föreningsmedlemmars vägnar!

Tillbyggnaden innebär att personerna i vattengruppen 
enkelt och riskfritt kan ta sig in i pumphuset. Dessutom har vi fått utrymme för framtida utbyggnad av vattenanläggningen. 
Se fler foto längre ned!

Inlagd 191020

Pumphusets tillbyggnad är klar
I juli 2019 färdigställdes arbetet med pumphusets tillbyggnad. Vi har nu tillgång till extrautrymme för framtida behov. Men inte minst av allt en bred och bekväm trappa som ersätter den gamla som hade dubbelt så höga steg. Därmed har vi uppfyllt försäkringsbolagets krav på minskad olycksrisk.
Den gamla nedgången till pumphuset har tagits bort och ersatts med den nya tillbyggnaden. Det är Cimmerbecks Byggservice som utfört arbetet som vi är mycket nöjda med
OBS! Plåtarbetena var ej klara när bilden togs.

Inlagt 190714 

Pumphuset med gamla entrén!
Ingången till pumphuset har varit brant med djupa trappsteg. Olycksrisken har varit stor vilket även vårt försäkringsbolag påpekat.
Nu åtgärdar vi detta genom att riva den gamla entrén och bygga en ny som eliminerar olycksrisken.

Arbetet påbörjdes den 7 juni 2019.

På bilden ser du den gamla entrén till vänster på pumphusbyggnaden. Pumphusgolvet ligger en dryg meter under marknivån.

Inlagd 190607

Äldre kartor över S Lökaröd.
Historia är intressant inte minst när den handlar om vår egen bygd eller där vi ofta vistas. Med kartbilden framför ögenen kan man fundera hur liver tedde sig för de människor som bodde här och brukade jorden för hundratals år sedan.
I landets arkiv finns mängder av historisk information där bl.a. de tre kartorna finns.
Klicka på fliken S Lökaröd hittar du kartorna.

Inlagd 1903

LITE HISTORIA

Enligt ortsnamnsforskare består namnet Lökaröd av ”lök” (växten lök) och den gamla beteckningen för röjning eller uppodling, ”röd”. Kanske har man i begynnelsen röjt för att odla lök ?

Det var i så fall för många år sen, benämningen ”S:a Lökaröd” förekommer redan under 1500-talet. Stavningen har skiftat under århundraden, men här har alltså bott människor i minst 500 år.

Någon större by har det ändå inte varit tal om. Bebyggelsen har bestått i några mindre gårdar och enstaka hus som låg ganska utspridda i området. På 1930-40-talet fanns det fem små gårdar och sju hus, med totalt 35-40 invånare.

Så såg det ut ända till 1967. Då började det att hända saker.

 

TORSTEN PERSSON

Det var Torsten Persson som startade byggandet av fritidsbyn. Han var innehavare av den fyrlängade gård som fortfarande finns kvar på Magretetorpsvägen. Egentligen kom han från Anderslöv på det bördiga Söderslätt, varför han flyttade till den betydligt stenigare och magrare jorden här är okänt.

Under 1960-talet hade han antagligen börjat tröttna på sitt lantbruk. Han hade byggt en jaktstuga i korsvirkesstil (del av nuvarande Staffansvägen 8) och fick en idé om att gå vidare och stycka av sin mark och göra om den till en fritidsby med korsvirkesstugor i gammal stil. Vid planläggningen var han noga med att förlägga stugorna i området så att de skulle ligga ostört i förhållande till varandra.

1967 satte han igång att bygga. Och han var flitig. Tillsammans med medhjälpare byggde han själv 6-8 stugor om året på de c:a 75 tunnland mark han disponerade. 1975 hade han byggt 40 hus, samtliga i korsvirkesstil. Ännu fler byggdes de kommande åren.

De första husen kostade 20 000 kr, men 1975 var priset uppe i 70 000 kr. Det är alltså vad man idag får betala för en friggebod!

Torsten Person är en legend i området. Han var flitig och hjälpsam och det går många historier om honom. Mer eller mindre sanna.

 

MER BEBYGGELSE

Harton Sjöberg hette den dåvarande ägaren till gården Lökaröd 4:7. Det är möjligt att han blev inspirerad av Torsten Persson. I alla fall så styckade han av en del av sin mark till fritidsbostäder.

Det motsvarar den del som ligger norr om Röaleden, alltså längs Älgstigen, Åkervägen, Per Pers väg samt Grus- och Kärrvägen.

Här såldes tomterna för fri bebyggelse av innehavarna.

 

FÖRENINGARNA

I slutet av 60-talet träffades några fastighetsägare vid nuvarande postlådesamling på Pers Pers väg. Man diskuterade då bl a vattenförsörjningen som man hade en hel del problem med. Vattenledningarna var då inte av högsta kvalitét och det blev ofta läckage och tillfälliga stopp i vattenförsörjningen.
 

För att kunna hantera problemen beslöt man då där att bilda en förening som skulle hantera både vägarna och vattenförsörjningen.
 

Vid den tiden fanns det relativt många barn i området. Föreningen arrangerade därför under några år midsommarfester på en tomt vid Magretetorpsvägen.
 

1975 kom Lantmäteriet in i bilden. Då gjordes en lantmäteriförrättning som utmynnade i ett förrättningsbeslut som fastställde vilka vägar som skulle ingå området. Det beslutades då också att att varje medlem skulle betala avgift efter taxeringsvärdena på resp fastighet. Föreningens namn blev då "S Lökaröds Västra Vägförening". Vattenförsörjningen ingick inte i denna förening, därför bildades en särskild förening för detta. 
 

Ny lantmäteriförrättning gjordes år 2000. Då ändrades namnet till nuvarande "S Lökaröds Västra Samfällighetsförening" och samtidigt ändrade man reglerna för uttaxering till andelar istället för taxeringsvärdena.

Ronny Hansson tillhör de verkliga veteranerna i stugbyn och föreningarna. Han och hans fru Britt-Marie kom hit i slutet på 60-talet och fann det så trivsamt här att de efter några år blev åretruntboende, vilket de fortfarande är. Ronny har i många år även sett till att våra vägar är farbara såväl sommar som vinter. Samt hållit bommen öppen resp stängd. Han var den förste ordföranden som sedemera blev kassör och har varit styrelseledamot i 31år.

Under åren ha naturligtvis skilda personer deltagit med stor förtjänst i styrelsearbetet. Det är många som lagt ner mycken möda för att få vårt område så bra som möjligt. Må det gälla i fortsättningen också!