• Samfälligheten

Södra Lökaröds Västra Samfällighetsförening

Denna förening, "samfälligheten", svarar för våra vägar och grönområden. Att det är en samfällighetsförening innebär att vi är bundna av "lagen om förvaltning av samfälligheter" och där Lantmäteriet är tillsynsmyndighet. Mot bakgrund av detta har föreningen vid årsmöte fastställt stadgar för föreningen.

Lantmäteriet har genom s k förrättningsbeslut (senast år 2000) fastställt vilka vägar och grönområden som skall ingå i vårt område samt skötseln av dessa.

Dessutom har man fastställt vilka andelstal som skall gälla för de olika fastigheterna enl följande:

- för obebygd tomt   1 andel

- för fritidsboende    3 andel

- för åretruntboende 4 andelar

Styrelsen har fått bemyndigande att vid förändringar, t ex om en byggnad uppförs på obebygd tomt och därmed övergår till fritidsboende, ändra andelstalet för den fastigheten. 

 

Det är styrelsens ansvar att se till att våra vägar har godtagbar standard och är framkomliga även vintertid.

De underhållsåtgärder som normalt sker årligen är hyvling och saltning under våren samt gräsklippning av vägkanterna under sommaren. När så erfordras snöröjning och halkbekämpning under vintern.

Enl Lantmäteriets beslut finns vägbom uppsatt vid Röaledens norra ände i gränsen till Älgstigen. Enligt samma beslut skall denna hållas stängd under sommaren men av praktiska skäl öppen under vintern.Därför stängs denna den sista söndagen i april och öppnas den sista fredagen i oktober.

 

Föreningen äger ingen mark i området. De grönområden som är utlagda tillhör privata markägare.Det är styrelsens uppgift att se till att grönområden bevaras och underhålls. Markägare får avverka endast i samråd med styrelsen